අශ්ව සපත්තු / U-හැඩැති ෆෙරයිට් චුම්බක

අශ්ව සපත්තු / U-හැඩැති ෆෙරයිට් චුම්බක