ප්රමිති

PDF නිරූපකය

DIN_IEC_60404_2003-02 චුම්බක ද්‍රව්‍ය

PDF නිරූපකය

DIN-17410-1977-05

PDF නිරූපකය

GB_T 3217-1992 ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යවල චුම්බක ගුණ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම

PDF නිරූපකය

GB_T 3217-2013 IEC 60404-51993.MOD ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍ය - චුම්බක ගුණ මැනීමේ ක්‍රම

PDF නිරූපකය

GB_T 9637-2001 විද්‍යුත් තාක්‍ෂණික පාරිභාෂිතය-චුම්බක ද්‍රව්‍ය සහ සංරචක

PDF නිරූපකය

GB_T 12796.1-2012 ස්ථිර ෆෙරයිට් චුම්බක-1 කොටස සාමාන්‍ය පිරිවිතර

PDF නිරූපකය

GB_T 12796.2-2012 ස්ථිර ෆෙරයිට් චුම්බක-2 කොටස මයික්‍රොමෝටර්වල භාවිතය සඳහා ස්ථිර ෆෙරයිට් චුම්බක සඳහා අංශ පිරිවිතර

PDF නිරූපකය

GB_T 12796-1991 ස්ථිර ෆෙරයිට් චුම්බක සඳහා සාමාන්‍ය පිරිවිතර

PDF නිරූපකය

සින්ටර් කළ නියෝඩියමියම් යකඩ බෝරෝන් ස්ථිර චුම්බක සඳහා GB_T 13560-2000 ද්‍රව්‍ය

PDF නිරූපකය

GB_T 13560-2009 සින්ටර් කළ නියෝඩියමියම් යකඩ බෝරෝන් ස්ථිර චුම්බක සඳහා ද්‍රව්‍ය

PDF නිරූපකය

GB_T 13888-1992 විවෘත චුම්බක පරිපථයක චුම්බක ද්‍රව්‍යවල බලහත්කාරය මැනීමේ ක්‍රම

PDF නිරූපකය

GB_T 13888-2009 IEC 60404-71982 විවෘත චුම්බක පරිපථයක චුම්බක ද්‍රව්‍යවල බලහත්කාරය මැනීමේ ක්‍රම

PDF නිරූපකය

GB_T4180-2000 දුර්ලභ පෘථිවි කොබෝල්ට් ස්ථිර චුම්බක ද්රව්ය

PDF නිරූපකය

GB_T4180-2012 දුර්ලභ පෘථිවි කොබෝල්ට් හි ස්ථිර චුම්බක ද්රව්ය

PDF නිරූපකය

IS-3073_1967 India_Sessment_Of_Surface_Roughnes

PDF නිරූපකය

ISO 4527-2003

PDF නිරූපකය

ISO-TS-16949-2009-තුන්වන සංස්කරණය