චුම්බක ආකෘති පද්ධතිය

චුම්බක ආකෘති පද්ධතිය

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා