දෘඩාංග

දෘඩාංග

  • චුම්බක මෙවලම් සහ උපකරණ සහ යෙදුම්

    චුම්බක මෙවලම් සහ උපකරණ සහ යෙදුම්

    චුම්බක මෙවලම් යනු යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා ස්ථිර චුම්බක වැනි විද්‍යුත් චුම්භක තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන මෙවලම් වේ.ඒවා චුම්බක සවි කිරීම්, චුම්බක මෙවලම්, චුම්බක අච්චු, චුම්බක උපාංග සහ යනාදිය ලෙස බෙදිය හැකිය.චුම්බක මෙවලම් භාවිතා කිරීම නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරන අතර සේවකයින්ගේ ශ්රම තීව්රතාවය අඩු කරයි.

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා