පුවත්

12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා