වෙනත් අභිරුචිකරණය කර ඇත

වෙනත් අභිරුචිකරණය කර ඇත

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා