හවුල්කරුවන්

ABB
ෆෝඩ්
LG
බෝර්ග්වානර්
ටොයෝටා
ලින්ඩේ
බොෂ්
ගැරට්
Nidec
ඩයිසන්
ජීඑම්
Siemens
ඉලෙක්ට්රොලක්ස්
ඇමේසන්

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා