ලබා ගැනීම සහ ලබා ගැනීම

ලබා ගැනීම සහ ලබා ගැනීම

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා