රේඛීය මෝටර් චුම්බක

රේඛීය මෝටර් චුම්බක

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා