චුම්බකකරණය

අප සතුව වඩාත්ම දියුණු සහ වෘත්තීය චුම්බකකරණ උපකරණ තිබේ.චුම්බකකරණයට පෙර බොහෝ චුම්බක සහ සංරචක නිෂ්පාදනය කළ යුතුය.නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් පසු චුම්බක සංරචක චුම්බක කිරීමට හැකි වන පරිදි අපි පාරිභෝගිකයින්ට ආරක්ෂිත පරිසරයක් ලබා දෙන්නෙමු.අපි සියලු වර්ගවල සහ චුම්බක ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් සඳහා චුම්බකකරණ සේවා සපයන්නෙමු.කරුණාකර ඔබේ විශේෂ දීමනාව ඉල්ලන්න!


ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා