එන්නත් බන්ධිත ෆෙරයිට් චුම්බක

එන්නත් බන්ධිත ෆෙරයිට් චුම්බක