ගෞරව

පේටන්ට් සහතික සහ ගෞරව

3
55

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා