රබර් ආලේපිත චුම්බක

රබර් ආලේපිත චුම්බක

  • කවුන්ටර්සන්ක් සහ නූල් සහිත රබර් ආලේපිත චුම්බක

    කවුන්ටර්සන්ක් සහ නූල් සහිත රබර් ආලේපිත චුම්බක

    රබර් ආලේපිත චුම්බකයක් යනු චුම්බකයේ පිටත පෘෂ්ඨය මත රබර් තට්ටුවක් එතීමට වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත සින්ටර් කරන ලද NdFeB චුම්බක, චුම්බක සන්නායක යකඩ තහඩු සහ පිටත රබර් කවචයකින් ඔතා ඇත.කල් පවතින රබර් කවචයට හානි සහ විඛාදනය වළක්වා ගැනීම සඳහා දෘඩ, බිඳෙනසුලු සහ විඛාදන චුම්බක සහතික කළ හැකිය.එය වාහන මතුපිට වැනි ගෘහස්ථ හා එළිමහන් චුම්බක සවි කිරීම් යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.