ෆෙරයිට් රඳවා ගැනීමේ පද්ධතිය


ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා