චුම්බක පරීක්ෂණ දර්පණය

චුම්බක පරීක්ෂණ දර්පණය

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා