චුම්බක එසවීම

චුම්බක එසවීම

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා