චුම්බක පිකප් මෙවලම

චුම්බක පිකප් මෙවලම

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා