චුම්බක පින්ස්

චුම්බක පින්ස්

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා