චුම්බක වෙල්ඩින් රඳවනය


ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා