2022 සැප්තැම්බර් 20 Neodymium චුම්බකවල අමුද්‍රව්‍ය මිල

2022 සැප්තැම්බර් 20 Neodymium චුම්බකවල අමුද්‍රව්‍ය මිල

 

 

Neodymium Magnets හි අමුද්‍රව්‍ය මිල

PrNd ලෝහ මිල ප්‍රවණතාවය

DyFe මිශ්‍ර ලෝහ මිල ප්‍රවණතාවය

Tb ලෝහ මිල ප්‍රවණතාවය


පසු කාලය: සැප්තැම්බර්-20-2022

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා