චුම්බක ස්වීපර්

චුම්බක ස්වීපර්

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා