අන් අය

අන් අය

  • Neodymium Magnets යනු කුමක්ද?

    Neodymium Magnets යනු කුමක්ද?

    Neodymium (Nd-Fe-B) චුම්බකයක් යනු නියෝඩියමියම් (Nd), යකඩ (Fe), බෝරෝන් (B) සහ සංක්‍රාන්ති ලෝහවලින් සමන්විත පොදු දුර්ලභ පෘථිවි චුම්බකයකි.ඒවායේ ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා යෙදුම්වල ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ඇත, එය 1.4 teslas (T), චුම්භක...
    වැඩිදුර කියවන්න

ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා