අක්‍රමවත් / අභිරුචි කළ ෆෙරයිට් චුම්බක


ප්රධාන යෙදුම්

ස්ථිර චුම්බක සහ චුම්බක එකලස් නිෂ්පාදකයා